تجربه

باید در برخورد ها دقت بیشتری کرد

توی یک جلسه غیر منتظره شرکت می کنی و از تو می خواهند در مورد مشکلات سایتی که طراحی کردی و توسعه دادی صحبت کنی. ابتدا می مانی ،از اینکه چه بگویی و در مورد چه مشکلی صحبت کنی ،در رابطه با مشکلاتی صحبت کنی که از دید خودت مشکل نیست و به دلیل کمبود وقت که داشتی نتونستی اون مشکل رو برطرف کنی و فقط به دلیل صرف برخی از مسائل باید توی جلسه مسائل رو مطرح کنی. ابتدا در مورد یک موضوعی شخص مقابل صحبت می کند که اصلا اعتقادی به اون نداری و از شخص می خواهی که دلیل و مدرک بیارد ولی می بینی که هیچ دلیل و مدرکی ندارد ان وقت، می مانی که چطور صحبت کنی و در مقابل شخصی که دیگران اعتقاد دارند ان شخص از تو در ان موضوع خیلی سرتر هست و از تو بیشتر بلد هست چه سخنی و چه استدلالی بیاوری. امروز در چنین شرایطی بودم توی جلسه از شخص مقابلم که مدعی بود در مورد موضوعی خاصی که در سایت مشکل هست چندین سوال پرسیدم و دلیل ومدرک خواستم اما با دلیل و مدرک قانع کننده ای مواجه نشدم. چندین سوال دیگر پرسیدم اما شخص مقابلم جوابی برای انها نداشت. در مورد موضواعتی صحبت کردم که در یک پروزه انترپرایز باید یک شخص بلد باشد و با انها کار کرده باشد و در مورد مشکلات و موانع ان موضوع اطلاعات کافی داشته باشد سخن کفتم ولی شخص مقابلم اصلا در مورد انها اطلاعاتی نداشت . پیش خودم احساس غرور کردم ،احساس پیروزی داشتم. از اینکه در مقابل شخصی که مدعی بود و دیگران به او اعتقاد داشتن پیروز شده بودم و اثبات کردم که او در اشتباه هست اما نه من یک بازنده بودم با رفتار هایی تند و کل کل مانند خودم را بیشتر کوچک کردم.شاید سکوت و کمی خویشتن داری باید می کردم تا پیروز واقعی می بودم پیروزی که نه می توان اسمش را گذاشت از کارهایی که انجام دادی دفاع کرده باشم . باید در رفتارهایم بیشتر دقت کنم کمک تامل و صبور بودن و بدون احساسات برخورد کردن می تونه خیلی مسائل رو عوض کنه.
دسته بندی ها: