وب سایت طراحی و توسعه صاندس

وب سایت طراحی و توسعه صاندس از جمله طراحی های استاتیک می باشد. که با استفاده HTML & CSS و JAVA طراحی شده است. sands-ir