حال این روزهای من

مپرس از من که نمی دانم که چه بگویم از این همه دقدقه ای که در ذهنم وجود دارد. مگو چیزی بگویم از این همه راه خل هایی که در ذهنم هست اما نمی دانم کدام یک بهترین هست. از من پرس که ... می دانم خدا همیشه پشت و پناهم هست مدانم که بهترین را کدام هس ت اما ته دلم اشوبیست خوشحالم دلگیرم خسته ام اما امیدی دارم که مرا برای فردایی بهتر راهنمایی می کند یا علی

افزودن نظر جدید