احساس می‌کنم اگر کسی

احساس مي‌كنم اگر كسي به من توجه كند ديگر خوشبخت‌ترين خواهم بود. اما چنين نيست. خوشبختي در نگاه من هست نه آن كسي كه بدان مي‌نگرم. اشياء و اشخاص اطراف ما تغيير مي‌كنند. گيريم ستاره بخت من خوب و عالي باشد. بدست آوردن يك موقعيت اقتصادي خوب تنها نيمي از كار است. نيم ديگر حفظ آن خواهد بود كه به جاي شانس، لياقت و شايستگي مي‌خواهد.

افزودن نظر جدید