باید باور داشته باشم تا بشه

آدم اشتباهات خودش را با یک چشم می بیند، اشتباهات دیگران را با جفت چشم هایش تازه اگر منصف باشد

افزودن نظر جدید