این روز ها حالی دارم که نپرس

این روز ها اینقدر ذهنم درگیر هست که واقعا رسما دارم دیوانه می شوم. دیگر طاقت ندارم خدایا. خدایا می دانم تمام اینها امتحان هست ولی خدایا دیگر طاقت ندارم. خدایا من که همیشه خودم را صبور می دانستم. این روز ها چرا پس اینقدر بی طاقت هستم. این روز ها از حال زار من نپرس

افزودن نظر جدید