بعضی شب‌ها دلم می‌خواهد

بعضي شب‌ها دلت مي‌خواهد برق ها را خاموش كني زود بخوابي كه فكرش را نكني اما نمي روي كه بخوابي. چون مي‌داني خوابت نمي‌برد و در رختتخواب به همان چيزهايي فكر مي‌كني كه وقتي برق‌ها روشن است. پس ترجيح مي‌دهي در روشنايي آنقدر بماني و فكر كني تا بدون اينكه بفهمي سرت بيفتند روي ميز و خوابت ببرد.

افزودن نظر جدید