یک لبخند همه چیز را تغییر می دهد

داخل اتوبوس BRT جای سوزن انداختن نیست. ساده داد و بیدادی بلند می شود زن: چرا هل می دی دختر: چه کار کنم جا نیست زن: سوار نشو خوب وقتی جا نیست دختر: ناراحتی پیاده شو زن: عوضی دختر: ایکبیری ، بی شور رن: کوچکتر بزرگتری هم سرشون نمی شه پی نوشت: گاهی فقط یک لبخند ساده همه چیز را عوض می کند

افزودن نظر جدید