فال امروزم می گه

بايد وقت كافي به خودت بدهي تا بتواني با تفكري درست در اين باره تصميم بگيري. شتابزدگي و عجله تو را پشيمان خواهد كرد. با تامل بيشتر مي‌توان موفق‌تر شد.شايد بد نباشه امروز كمي معاشرتي باشي و به اين بهانه با كساني كه مدتهاي نديده‌اي ملاقات كني. مي‌توني در مورد موضوعات زيادي باهاشون صحبت كني.براي اينكه بتوني اوضاع ماليت را تكان بدهي بايد كمي جسارت و شجاعت داشته باشي. زمينه برايت فراهم شده پس ترديد نكن و با قدرت وارد كار شو. كساني هستند كه در اين كار به تو كمك مي‌كنند.پیش از پرداختن به هر برنامه تازه ای باید موقعیت خود را كاملا سنجید. شاید انجام كارهای نیمه تمام و تكمیل برنامه های برزمین مانده بسیار مفیدتر از شروع یك كار تازه باشد. جالب بود فالش

افزودن نظر جدید