افزودن نظر جدید

روزگار ما این هست مهم نگاه من هست

نمی دانم واقعا چکار کنم بعد از 20 روز در استرس شدید بودن و امتحانات دانشگاه واقعا عذاب اور شده بود. می گفتم پیش خودم که می گذرد و بعدش با یک استراحت خوب همه چیز درست می شود اما... این روزها بیش از حد معمول کار می کنم نمی دانم برای چه این همه خودم را اذیت می کنم. یک روز جمعه هم که باید استراحت کرد سر کار می روم و با انرژی کار می کنم . خدایا تو خوب می دانی این روز ها بیش از هرچیزی به آرامش نیاز دارم کمکم کن