افزودن نظر جدید

چه سخته سردرگمی

به این سرگردانی ها باید پایان داد باید راه خودم را مشخص كنم باید بالاخره پیدا کنم و بدانم كه هدفم چیست در اینصورت تكلیف من با دیگران و تكلیف دیگران با من روشن خواهد شد و آنوقت كارها سامان تازه ای خواهد گرفت.