افزودن نظر جدید

موهای سرم هم خسته شدن

آینده و گدشته و کار و زندگی این روز ها کلماتی هست که اینقدر بهشون فکر می کنم که دیگه موهای جلوی سرم هم از دستم خسته شدن و دارن یواش یواش دارند خسته می شودند و مثل این پاییز دل انگیز کله من هم از فکر و خیال داره خالی می شه از این همه مو