افزودن نظر جدید

پس چرا فایلش باز نمیشه مدام ارور میده