افزودن نظر جدید

خیلی ممنون که اطلاع دادید ولی شما تلاش کردید که به ایشان اطلاع رسانی کنید. به نظرم باید همه ما خود را مسوول بدانیم تا این کشور رشد کند.