فایل htaccess مغز سایت شما

همیشه نکاتی ساده وجود دارد که ما طراحان وب از انها غافل هستیم. نکاتی که شاید برای اعمال انها وقت زیادی را از ما نگیرد. فایل .htaccess  از جمله فایل هایی که یک طراح وب و یک توسعه دهنده وب باید به خوبی به ان دقت داشته باشد. یکی از کاربردی‌ترین موارد مربوط به آپاچی برای برنامه نویسان استفاده از پرونده (فایل).htaccess است. برنامه نویس می‌تواند با اعمال تغییراتی در این پرونده که بر هر شاخه‌ای قابل اضافه شدن است دستورات ویژه آن شاخه را به سرور ارایه دهد. برای نمونه اگر بخواهد که در صورت وارد کردن نشانی aa.html نام آن باقی بماند ولی در واقع پرونده main.php?page=bb اجرا شود به‌وسیله این پرونده قادر به اعمال دستورش خواهد بود. چندی پیش به شدت با مشکل پهنای باند سایت مواجه شده بودم. هرچه دقت می کردم در امار بازدید سایت به چیز خاصی بر نمی خوردم یعنی اینکه بازدید انقدر نبود که بخواهد این همه از پهنای باند هاست من گرفته بشه. بعد از کلی کلانجر رفتن با سرور و نگاه کردن لاگ سایت دیدم بعضی از فروم ها از مطلب من در سایتشان استفاده کرده اند و عکس و صوت هایی از سایت من را برای دنلود در سایت خودشان گذاشته بودن . همین مسئله باعث شد به سراغ راهکاری بروم تا این مشکل را برطرف کنم.  یکی از ساده ترین این راه همان استفاده از قابلیت های فایل htaccess هست. در زیر تعدادی از کدهای مهم و موزد استفاده می توانید ببینید. فقط کافی هست کد ها در فایل htaccess سایت خودتان کپی کنید.

1. Prevent Hotlinking

Tired of people using your bandwidth by putting the images hosted on your server on their website? Add the following code at the bottom of your .htaccess file to prevent hotlinking.

Options +FollowSymlinks

#Protect against hotlinking

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domainname.com/ [nc]

RewriteRule .*.(gif|jpg|png)$ http://domainname.com/img/stop_stealing_bandwidth.gif[nc]

NOTE: The following article explains better methods to "prevent" hotlinking: Link building secrets by Maurizio Petrone

2. Block All Requests From User Agents

It's possible to block all unwanted user agents that might be potentially harmful or perhaps just to keep the server load as low as possible.

#Block bad bots

SetEnvIfNoCase user-Agent ^FrontPage [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^Java.* [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^Microsoft.URL [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^MSFrontPage [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^Offline.Explorer [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^[Ww]eb[Bb]andit [NC,OR]

SetEnvIfNoCase user-Agent ^Zeus [NC]

Order Allow,Deny

Allow from all

Deny from env=bad_bot

3. Redirect Everyone Except Specified IPs

If for some reason you would want to deny everyone or allow only a specific group of IP addresses to access your website, add the following code to your .htaccess file:

ErrorDocument 403 http://www.domainname.com

Order deny,allow

Deny from all

Allow from 124.34.48.165

Allow from 102.54.68.123

4. SEO Friendly 301 Redirects

If you've transferred domain names or wish to redirect a specific page or pages without getting penalty from search engines such as Google, use the following code:

Redirect 301 /d/file.html http://www.domainname.com/r/file.html

5. Creating a Custom Error Page

Are you as tired as me of the default layout of 404 error pages? Well now you can easily create your own and refer to it like this:

ErrorDocument 401 /error/401.php

ErrorDocument 403 /error/403.php

ErrorDocument 404 /error/404.php

ErrorDocument 500 /error/500.php

6. Create an IP Banlist

Tired of getting the same bs comments specific user over and over again? Just ban the bastard like this by ad

دیدگاه‌ها

What's another word for "thesaurus"?

آقا رضا یکم فارسیش رو توضیح میدادی ما هم استفاده کنیم. ممنون

افزودن نظر جدید