افزودن نظر جدید

هیچ کس را نباید دست کم گرفت

هیچ كس را نباید دست كم گرفت حتی اگر در درجه ای یا طبقه ای ضعیف تراز تو باشد. روزهایی پیش خواهد آمد كه می بینی همین آدم ها قدرت فوق العاده ای دارند و برای دیگران حیرت آور است.